Monday, May 02, 2005

Beautyوقتی دلگیری و تنها
غربت تمام دنیا
از دریچه قشنگ
چشم روشنت می باره

خیلی بده که دنیای قشنگت رو
آدم های مغرور و از خود راضی خراب کنن

خیلی بده که احساساتت رو به تمسخر بگیرن
و فقط بهت بگن بچه ای
دلم واسه دوستای دوران دانشگاه تنگ شده
اینجا خیلی تنهام

No comments: