Sunday, April 04, 2004

عروسیآقا ما اردیبهشت شونصد تا عروسی دعوت شدیم
پونصد تا هم عقد
هوارتا هم نامزدی
اگه می یاید تشریف بیارید بریم
کلی خوش میگذره