Tuesday, April 27, 2004

آهودر کنار چشمه ای نزدیک شهر
آهوی وحشی خرامان می دوید
حال اما با وجود من و تو
هیچ کس آهوی وحشی را ندید
آهوی وحشی...کجایی مهربان؟؟؟
وصف زیبایت همیشه بر زبان
آهوی وحشی....تو بودی بهترین
پس کجایی؟؟؟باز گرد ای نازنین
آهوی وحشی...غم دوری بداست
چشمه هم از دوریت ساکت شده است
آهوی وحشی...دل من خسته است
از همان لحظه که آهو رفته است
آهوی وحشی به یاد گریه ها
عکس زیبای تو در آن برکه ها
چه چه آن بل بل شیرین سخن
قصه مادر بزرگ خوب من
آهوی وحشی...فرامشت شده؟؟؟
بهترین بودی تو نزد همه؟؟
آهوی وحشی...بیا زیباترین
بعد تو من مانده ام تنهاترین
آهوی وحشی...غم دوری بداست
برکه هم از دوریت ساکت شده است
آهوی وحشی بیا پیشم بمان
آهوی من ..بهترین... ای مهربان
--------------------------------------------
اگه خشکله و با محتوا بود من گفتم و گرنه یه شاعر گمنام
ولی تورو خدا نظر بدید که این شاعرهء گمنام یک کم خشکل تر بنویسه