Wednesday, October 27, 2004

salamدل من دیر زمانی است که می پندارد
دوستی نیز گلی است
مثل نیلوفر و یاس
ساقه ترد وظریفی دارد

------------------------------------
یادمان باشد اگر گل چیدیم
برگ و خار و گل وگلبرگ همه
همسایه دیوار به دیوار همند

-----------------------------------
آه افسوس که در برقه ات
شادمانه در دل گریستم

--------------------------------------
تو تنها می روی
بی من
برای من
بهایم چیست؟؟؟
اشک می ریزم
بیا
برگرد
پیش من

----------------------------------------

امروز صبح باز قلبم بهم دروغ گفت
گفت دیگه دوست نداره
هرچی بهش التماس کردم
بهم گفت تو جوونی ، نمی فهمی
گفتم ولی من دوسش دارم
گفت:اون چی؟؟؟اون که تورو نمی خواد
قسمش دادم
گفته می ذاره دو سه روزی فک کنم
شاید راست بگه

--------------------------------------

شاید تو یه جدال سخت با سرنوست
با پوز زمین بخوری
-----------------------------------------

دیگه خستم
فردا صبح می رم دادگاه تقاضای طلاق میدم
:عزیزم من دوست دارم
دیر گفتی

---------------------------------------------

بعضی وقتا یه عزیزم گفتن به یکی
از صد تا فحش هم بدتره
من امروز شنیدم

-----------------------------------------

من بهت کمک می کنم
ولی درست لحظه ای که می خوامت
می ری
از زندگی بدم می یاد
وقتی می ری سبزه ها رو له نکن
من با اشکام آبشون دادم

-----------------------------------------

اگه توقع یک لحظه دیدنت خودخواهیه
من خودخواه ترینمNo comments: