Thursday, October 21, 2004

می شناسی؟؟سلام
یادم باشد امروز باز به تو سلام کنم
سلام
می شناسی؟؟؟؟؟
چندین بار است در
پس این کوچه ها سلامت کرده ام
می شناسی؟؟؟؟؟
همان رهگذر تنها
همان که روزی با روی باز به او سلام کردی
نمی دانم چرا دگر سلامم را جواب نمی دهی؟؟؟؟؟
ولی من باز هر صبح بعد از یک جدال سخت
به رویت لبخند می زنم
و به تو می گویم
سلام
چه حس سختی است
که من برایت غریبم
چه حس تلخی است که سلامم دگر هیچ معنایی ندارد
نمی دانم شب چه از من ربود؟؟؟؟
تورا؟؟؟؟
شاید خودم را از خودم ربود
و تو می روی
من می خندم
شاید روزی با تمام آرزوهایم
بمیرم
و تو بر سر مزارم گل بیاوری
گریه کنی
سلام
مرا می شناسی؟؟؟؟؟
همان که به امید جواب سلامت چندین بار در خم کوچه منتظرت ماند
می شناسی؟؟؟؟؟
همان که شب ها به امید صبح ، و شاید به امید تو اشک ریخت
همان که خواب خوشش هیچ شبی بی اشک معنا نداشت
مرا می شناسی؟؟؟؟
همان که با امید حضور تو وجودش کمرنگ شد
و با یاد تو مرد
و شاید در آرزوی تو
می دانم که نمی شناسی

No comments: