Wednesday, September 22, 2004

انساناین قدر دوست دارم فلسفه انسان بودن رو بدونم
آخه ما با حیووون چه فرقی داریم
باز حیوونا قدر همو می دونن
ولی ما چی؟؟؟
می گن انسان حیوان متفکره
ولی بعضیا از حیووون هم کمترن
امروز قلبم درد گرفت
خیلی بد جور شکست
از یه همچین کسی توقع نداشتم
احساس کردم امروز یه جو بد تو خونه بود
اونم واسه کسایی که ما دوسشون داشتیم
و شاید هم در تمام سختیها پیششون بودیم
ولی اونا بد جوری دلمونو شکوندن
چه قد امروز واسه مامانم گریه کردم
اون خیلی بد تر از من ضربه خورده
ولی سرمو گذاشت رو پاهاش و موهامو نوازش کرد
تازه فهمیدم آدما اون چیزی نیستن که ما می بینیم

No comments: