Monday, September 13, 2004

مرگگفتی بیا
گفتی بمان
گفتی بخند
گفتی بمیر

آمدم
ماندم
خندیدم
مردم

============================
شده تا حالا با یه نفر برخورد کنید
که رفتارش اشتباهِ
خودشم می دونه
ولی از شما می خواد اون رفتار رو درست کنید


شده تا حالا کارهای اشتباه رو توجیح کنید
فقط به خاطر لذتی که از اون کارها می برید
نفرت تنها حسی که الان دارم
حسرت خوردن به گذشته
افسوس

No comments: