Monday, May 24, 2004

ارائهآقا همچین ارائه دادیم که باید در تاریخ ثبت شود
همه فک ها آویزان
بس که خشکل بودن این پروژه ها
یه جا هم من داشتم با یکی از آهنگ ها
که رو سایت یکی از بچه ها بود می رقصیدم
که دیدم ای دل غافل
دارن فیمل می گیرن
خلاصه این بود پایان این دفاعیه
ولی خیلی با حال بود
فک کنم 20 بشم

No comments: