Friday, May 21, 2004

تشکر و قدردانیبا سپاس و تشکر بسیار بسیار بسیار
فراوان از جناب آقای وحیدووو
که این قالب زیبا را طراحی کردند
خیلی خشکل شده.....نه؟؟
یه چیزه دیگه هم می خوام بگم
به این خانومه همراه هم سر بزنید
من که بهش پیشنهاد می کنم
یه کم در باره این پسر شیطونش
بنویسه ولی گوش نمی کنه
جانوری است واسه خودش این آقا سینا
بهش لینک هم بدید بنده خدا


No comments: