Saturday, March 27, 2004

باغ ارمخانوم ها وآقایون
جای همتون سبز ما امروز رفتیم باغ ارم
آی قشنگ شده بود همه درختا پر از شکوفه
نمی دونید چه قد خوشکل بود
الان هم فاطی خانوم حسابی سرما خورده داره می میره
به دوست عزیزم
همیارهم سر بزنید
ما رفتیم
شب همگی خوش