Monday, July 12, 2004

سفر به خیربه کجا چنین شتابان
گون از نسیم پرسید
دل من گرفته ز این جا
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟
همه آرزویم،اما
چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان
به هر آن کجا که باشد
به جز این سرا ،سرایم
سفرت به خیر اما
تو و دوستی ،خدارا
چو از این کویر وحشت
به سلامتی گذشتی
به شکوفه ها،به باران
برسان سلام ما را
=========================
محمد رضا شفیعی کدکنی

No comments: