Monday, September 25, 2006

مرگ
نمیدانم

پس از مرگم چه خواهد شد

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه میسازد

ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز پی در پی

دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگـان خفتــه راآشفته تر سازد

بدینسان بشکند دائم سکــــوت مرگــبارم را


No comments: