Wednesday, December 05, 2007

بی خوابی
چه تفاوت دارد
تو نمی دانی من عاشق بارانم
تو دگر هیچ نمی د انی و بسNo comments: