Monday, August 09, 2004

تولددیروز تولد صمات بود
خیلی به من خوش گذشت
من صماتو خیلی دوست دارم
یه چیز قشنگی که دیروز دیدم
این بود که روی کیک نوشته بود
صمات جونم تولدت مبارک
و قشنگ تر از اون محبت ،صمیمیت
وعشقی بود که بین همهء بچه ها بود

No comments: